Shabbat times in Santa Teresa

Upcoming Shabbat Times (Parsha Balak 20/07/2024)
Shabbat begins: 17:47
Shabbat ends: 18:39