Halachic Times in Santa Teresa

Sunday, ו׳ ניסן ה׳תשפ״ד (14/04/2024)
Sunrise
5:31
Zman Krias Shema (m"a)
8:04
Zman Krias Shema
8:34
Sof Zman Tefillah (gr"a)
9:37
Midday (Chatzot)
11:41
Mincha Gedola
12:12
Sunset
17:51
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
18:14
Upcoming Shabbat Times (Parsha Metzora (Shabbat HaGadol) 20/04/2024)
Shabbat begins
17:33
Shabbat ends
18:23