Halachic Times in Santa Teresa

Monday, ט׳ תמוז ה׳תשפ״ד (15/07/2024)
Sunrise
5:28
Zman Krias Shema (m"a)
8:04
Zman Krias Shema
8:35
Sof Zman Tefillah (gr"a)
9:40
Midday (Chatzot)
11:47
Mincha Gedola
12:18
Sunset
18:06
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
18:30
Upcoming Shabbat Times (Parsha Balak 20/07/2024)
Shabbat begins
17:47
Shabbat ends
18:39